Политика за поверителност и защита на личните данни

В сила от: 25.05.2018

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Този документ обяснява как ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД  (Дружеството) обработва личните данни, предоставени от физически лица, клиенти на Дружеството. ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД обработва лични данни, съгласно приложимото право.


Общи положения


ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското законодателство. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД (Дружеството) отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, Дружеството прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. Настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както информация за правата на физическите лица.


Защо Дружеството събира и използва ваши лични данни?


Съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото българско законодателство Дружеството има право да използва лична информация при наличие на едно или няколко от изброените по-долу правни основания:

 • По силата на закон
 • При встъпване и/или при изпълнение на сключен с Вас договор
 • Когато имаме легитимен интерес
 • Когато предоставите съгласие си

Ние използваме предоставените ни от Вас лични данни, за да обработим Вашите искания за продукти и услуги, предлагани от Дружеството, както и да подпомогнем тяхното администриране, да осигурим възможно най-доброто обслужване, да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите сметки и да изпълним нашите законови и регулаторни задължения.


Събирана от нас информация

ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД събира следните видове информация чрез сайта на Дружеството:

 • Предоставяна от клиента информация: лични данни, които клиентът предоставя, чрез формата за запитване на сайта на Дружеството или при направено запитване по телефона или по имейл за услуги, предлагани от фирмата, при попълване на въпросници или участие в проучвания, като: три имена; телефонен номер; имейл адрес; постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава); настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава); информация за ползвани от Вас продукти.
 • Информация, която се събира автоматично: IP адрес и неидентифицираща информация за потребителите, относно използването на уеб-сайта на ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД могат да бъдат събирани автоматично, с помощта на технологии за проследяване, като бисквитки (cookies). Клиентският уеб-браузър може да бъде настроен да отказва всички бисквитки; бисквитките обаче могат да дадат възможност за използване на някои основни функции на сайта, които е възможно да не работят, ако софтуера е настроен да отхвърля бисквитките.

Лични данни, обработвани при кандидатстване за работа

Личните данни, които събираме в процеса на подбор, се използват само и единствено за идентификация на кандидатите с най-близък профил до изискванията за конкретната позиция. След приключване на подбора, предоставената информация се пази в срок до 1 месец и се унищожава. Личните данни, които обработваме за целите на подбора са:

 • Име Предишен професионален опит Информация за образование и придобити квалификации
 • Друга информация, която е релевантна в конкретния случай

Как се използва предоставяната от клиентите информация

ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД използва събираната информация за следните цели:

 • Да предостави ценова информация за услугите, които предлага, която е била изискана от клиентите посредством Интернет, електронна поща или телефон.
 • Да предложи и предостави информация за подобни и/или свързани услуги.
 • Да персонализира и отговори по-добре на нуждите на клиентите.
 • Да подобри като цяло обхвата на услугите, както и за съхраняване на информация по силата на Закона за счетоводството и други закони и нормативни актове.
 • Правни задължения за уведомяване и докладване на властите.

Съгласно европейските закони за защита на данните ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД трябва да има правно основание за обработката на клиентските лични данни. Правното основание, което се прилага във всеки отделен случай, ще зависи от това, за какви от описаните по-горе конкретни цели ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД обработва личните данни на клиентите. В някои случаи е възможно ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД да поиска съгласието на клиента за събиране и обработка на неговите лични данни. Ако клиентът реши да даде съгласие, можете по-късно да го оттегли като се свърже с нас, както е описано в раздела „Избори за поверителност“. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да засегне обработката, която вече е била извършена. В други случаи е възможно обработката на клиентските лични данни да е необходима с цел спазване на приложимо право или регламент, или за изпълнението на договор, по който клиентът е страна. Възможно е клиентът да не е в състояние да се отпише от такава обработка или неговият избор да се отпише може да окаже влияние върху възможността ни да изпълним договорно задължение. В трети случаи е възможно ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД да обработи лични данни въз основа на законните интереси на ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД при комуникирането с клиента за услуги и за научни изследвания и образователни възможности. Клиентът има право да се отпише от всякаква такава обработка на неговите лични данни. Може също така да го направи като се свърже с нас, както е описано в раздела „Избори за поверителност“. Възможно е операциите по обработката да включват записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, подравняване или комбиниране, ограничение, изтриване или унищожаване на лични данни. Личните данни, които събираме за клиентите може да се съхраняват в продължение на пет години след последното взаимодействие, което сме имали с тях, като след този момент те ще бъдат архивирани само дотогава, докогато е основателно необходимо за изложените по-горе цели, в съответствие с приложимите закони.

Информация, която споделяме

ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД не продава и не разкрива лични данни на клиентите си на трети лица без съгласие на клиента, освен:

 • На управляващи регулаторни органи, ако е необходимо по един или друг начин ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД да изпълни законово задължение или искане.
 • В случай, че ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД реши да се реорганизира или да се освободи от дейността си чрез продажба, сливане или придобиване, ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД може да сподели лични данни за клиентите си с настоящи или бъдещи купувачи на бизнеса на Дружеството.

Ние ще изискаме всички настоящи или бъдещи купувачи на бизнеса на Дружеството да третират тези лични данни по начин, съответстващ на настоящото известие.

Избори за поверителност

Всеки клиент има право да види и да получи копие от личните си данни, които съхраняваме, както и да поиска от нас да направим корекции на неточни или непълни лични данни. Клиентът има право да получи данни, които е предоставил в машинно четим формат и да прехвърли тези данни на друг администратор. Всеки клиент може да поиска да му бъдат изтрити личните данни или да бъде ограничена тяхната обработка, както и да възрази срещу самата обработка на личните му данни. Всеки клиент може да получи достъп до личните си данни, съхранявани от ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД, да подаде оплакване или искане за корекции или да се отпише от определени програми като се свърже се с нас на

имейл: [email protected]
или
на телефон: +359 (2) 4442030

Органът за защита на данните на Република България гарантира, че в Република България се спазва законът за защита на поверителността. За повече информация, относно правата на потребители и клиенти за защита на поверителността или при невъзможност за разрешаване на проблем директно с нас или за отправяне на оплакване, може да се свържете с Комисията за защита на личните данни на адрес https://www.cpdp.bg/.

Защита

ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД поддържа контролни инструменти за да защити и да гарантира предпазването на личните данни, като криптиране на носителите на данни, защитни стени (firewalls), права за достъп и други. Дружеството прави всичко възможно за осигуряване на защита, но когато клиентът сподели лични данни онлайн, винаги съществува някакъв риск от това, неупълномощена трета страна да получи достъп до негова лична информация.

За контрол и обезпечаване на сигурността на своите офис помещения, ЕКСЕЛГЕЙТ ЕООД използва СОТ и камери за видеонаблюдение. Дружеството спазва изцяло законоустановените изисквания за монтиране и ползване на камери за видеонаблюдение. Когато в офис на Дружеството има монтирани камери за видеонаблюдение, Вие сте уведомен чрез стикер, разположен на видимо място. Записите от видеокамерите в и извън офисите на Дружеството (посочени със стикер) се съхраняват за срок от един месец. Те могат да се съхраняват за по-дълго време в случаите, когато записите ще бъдат използвани като доказателство за конкретни взаимоотношения или доказване на извършено престъпление или нередност. В тези случаи те могат да бъдат разкривани на ДАНС, съд, прокуратура, следствие, МВР, както и на други предвидени в закона институции.

Промени в тази политика

Клиентът е длъжен да изисква редовно актуална информация, относно промени в тази Политика за поверителност, тъй като е възможно да променяме или актуализираме през определен период от време части от този документ, при изпълнение на каквито и да било приложими изисквания за съответствие. Тези промени ще бъдат своевременно дискутирани и оповестени  по подходящ начин и ще бъдат придружени от нова дата на влизане в сила в горната част на този документ.

За контакти:

София 1404
ул. Твърдишки проход №7, офис 1
+359 (2) 444 2030
[email protected]