Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, публикувани на тази интернет страница, е изцяло съобразено с изискванията на действащото българско и европейско законодателство.
Информационното съдържание публикувано в интернет страницата е изготвено въз основа на публично достъпна информация, от източници, които считаме за достоверни. Въпреки горното, ние не можем да гарантираме за пълнотата на съдържанието и не се ангажираме със срокове за актуализиране на информацията.
В случай че установите недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите, като използвате данните за контакт посочени на страницата.
Авторското съдържание публикувано на интернет страницата, в т.ч. но не само статии, оценки, коментари и др., представлява независимото мнение на автора към момента на неговото публикуване.
Цялото съдържание публикувано на страницата има само и единствено информационен характер.
Информационното съдържание разположено на страницата от правно естество няма характер на правна консултация или съвет.
Публикуваната информация на страницата не е и не следва да бъде разглеждана като предложение или покана за покупка на финансови инструменти, или като каквато и да е финансова или инвестиционна консултация или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Имайки предвид горното, публикациите и информационното съдържание на страницата като цяло не трябва да се използва като основа, обосновка или мотив за сключване на договор или поемане на какъвто и да е ангажимент.
Екселгейт ЕООД, както и авторите на информационното съдържание не носят каквато и да е отговорност към потребителите на страницата и/или към трети лица за каквито и да е вреди, произтичащи от правни, финансови, инвестиционни или фактически действия, основани на информацията, разположена на тази интернет страница.